Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст.633 Цивільного
Кодексу.
Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови
однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом
відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між
Покупцем і Продавцем та засвідчує факт його укладання.

Визначення термінів

 • Договір публічної оферти (Оферта) – договір, публічно укладений між Продавцем та Покупцем
  про умови продажу товарів та надання послуг.
 • Резидент – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилось
  18 років, або юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка, на підставі укладеного із
  Адміністрацією Договору публічної оферти, придбає товари та отримує послуги і оплачує їх.
 • Адміністрація – адміністрація веб-сайту https://kooperativ.cc Товариство з обмеженою
  відповідальністю ТОВ «Кооператив Майнд» .
 • Резидент – фізична особа, , яка досягла 18-річного віку, що наділена повною цивільною
  дієздатністю, або представник юридичної особи, що використовує даний сайт/додаток та/або
  його окремі інструменти та модулі, та погодилась з умовами Оферти.
 • Веб-сайт– web-сайт, що належить Власнику сайта, на якому міститься актуальний перелік
  товарів та послуг, за URL-адресою: https://kooperativ.cc
 1. Загальні положення

1.1. Дана Угода регулює порядок доступу Резидента до інформації про товари та/або послуги, що
розміщена на Веб-сайті, а також можливість передачі таких товарів та/або послуг Резиденту.
1.2. Дана Угода являється публічною офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Веб-
сайту Резидент вважається безумовно приймаючим (акцептуючим) дану Угоду. Резидент повинен
повністю ознайомитись з умовами даної Угоди до моменту реєстрації на Веб-сайті, та/або
проставляння символу «галочка» . Реєстрація Резидента на Веб-сайті свідчить про повне та
безумовне прийняття Угоди Резидента (у відповідності до ст.614, ст.642 Цивільного Кодексу
України).
1.2.1. Акцептуючи дану Угоду Резидент є таким, що автоматично акцептував Правила поведінки,
що розміщенні за посиланням https://kooperativ.cc
1.3. Інформація про товари та/або послуги відображена на Веб-сайті https://kooperativ.cc являється
динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена, доповнена, видалена
Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Резидента.
Адміністрація Веб-сайту має право в будь-який час вносити зміни в умови даної Угоди. Зміни
набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на Веб-сайті та не потребують
додаткового повідомлення Резидента. 
1.4. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами являється оплата та/або фактичне отримання
товару та/або послуги Резидентом.
1.5. У разі прийняття (акцептування) оферти Адміністрації Резидент надає згоду на отримання
інформації про товар та/або послуги шляхом дистанційного зв’язку.

 1.  Інформація про Товари/Послуги.

2.1. Інформація про Товари/Послуги може бути надана дистанційно (шляхом розміщення інформації
про Товар на Веб-сайті, тощо). Резидент надає свою згоду на отримання інформації про Товар за
допомогою засобів дистанційного зв’язку.
2.2. Ціна на Товари та/або послуги зазначена на Веб-сайті вважається орієнтовною. Ціна на Товари
та/або послуги узгоджені Сторонами може бути змінена Адміністрацією до моменту видачі Товару/
надання Послуги Резиденту.

2.3. У разі зміни ціни Товару та/або послуг, будь-які компенсації (в т.ч. відшкодування збитків,
неустойка та ін..) Адміністрацією не надаються.
2.4. У випадку застаріння інформації на Веб-сайті Адміністрація не зобов’язується змінювати чи
оновлювати таку інформацію. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які
збитки ( включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання
ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або
результатів використання цього Веб-сайту.
2.5. Резидент зобов’язаний не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту одержання від
Адміністрації Акту здачі-приймання наданих послуг підписати цей Акт та направити його на адресу
Адміністрації, або направити Адміністрації письмову вмотивовану відмову від приймання наданих
послуг.
2.6. У випадку неодержання від Резидента у строк, вказаний в п.2.5. Договору, оформленого Акту
чи вмотивованої відмови від приймання наданих послуг, Акт вважається підписаним Резидентом, а
послуги Адміністрації – виконаними належним чином, вчасно і якісно, та в повному обсязі
прийнятими Резидентом.
2.7. Здійснюючи оплату Товару та/або Послуг, Резидент добровільно приймає та погоджується з
тим, що він не має права на повернення грошових коштів сплачених за такі Товари та/або Послуги, а
також Резидент відмовляється від права на оскарження здійсненого ним платежу у картковій
платіжній системі (ЧАРДЖБЕК (chargeback)).

 1. Права та обов’язки сторін

3.1. Резидент зобов’язується уважно ознайомитись з даною Угодою. У разі, якщо Резидент не
згоден з її умовами, Резидент зобов’язується негайно припинити використання Веб-сайту.
3.2. Резидент погоджується не виконувати дії, які можуть бути розцінені як такі, що порушують
чинне законодавство України або норми міжнародного права, у тому числі в галузі інтелектуальної
власності, авторських та суміжних прав, а також будь-яких дій, що можуть призвести до порушень
у нормальній роботі Веб-сайту та його сервісів.
3.3. Використання матеріалів, розміщених на Веб-сайті без письмового дозволу правовласника не
допускається. Для правомірного використання матеріалів Веб-сайту необхідне укладання
ліцензійних угод з правовласниками..
3.4. У разі цитування матеріалів Веб-сайту, включаючи авторські твори, що охороняються,
посилання на Веб-сайт обов’язкове.
3.5. Коментарі та інші записи Резидента на Веб-сайті не повинні суперечити вимогам
законодавства України та загальноприйнятим нормам моралі та етики.
3.6. Резидент попереджений про те, що Адміністрація не несе відповідальності за відвідання та
використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститись на Веб-сайті.
3.7. Резидент розуміє і погоджується, що будь-які матеріали або сервіси Веб-сайту та/або іх
частини можуть супроводжуватись рекламою. Резидент погоджується, що Адміністрація не несе
будь-якої відповідальності та не несе будь-яких обов’язків пов’язаних з такою рекламою.
3.8. Адміністрація розглядає претензії Резидентів протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту
отримання таких претензій.
3.9. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього
Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що
мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають
виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними
способами.
3.10. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену
чинним законодавством України.

 1. Конфіденційність і захист інформації

4.1. Резидент дає свою згоду Адміністрації на збір, обробку, накопичення, зберігання та
використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу, номер
мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з

ціллю та в межах забезпечення Адміністрацією виконання обов’язків покладених на нього
відповідно до умов даної оферти.
4.2. Адміністрація має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на
електронну пошту і мобільний телефон Резидента з його згоди. Резидент має право відмовитися
від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши
письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Адміністрації за
адресою, вказано на Веб-сайті.
4.3. Адміністрація має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять
конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

 1. Інші умови

5.1. Веб-сайт може тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення
технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
5.2. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Сторони керуються чинним
законодавством України.

 1. Термін дії договору

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Резидентом – згідно п.1.2. цього Договору і
діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі.
6.2. Сторони мають право розірвати Договір за взаємною згодою, але до моменту фактичного
отримання Послуг.

Реквізити Адміністрації:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КООПЕРАТИВ МАЙНД”

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 23 А
Ідентифікаційний номер: 43041988
Податковий номер: 430419826561
Рахунок UA 94 353489 00000 26006 588324 001 в АТ “Асвіо Банк”
Код банку: 300346
Номер телефону: +380971006070
Email: info@kooperativ.cc